OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ing. Jany Kuntošové

místem podnikání Jivina 44, 294 14 Jivina, IČO 620 01 523, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Mnichovo Hradiště.

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby (lidi), které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Ing. Jany Kuntošové umístěném na www.vesnickedobroty.cz (dále také jako „internetový obchod“). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je zde v postavení spotřebitele, při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy.

Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro kupujícího.

Ceny za zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.vesnickedobroty.cz u jednotlivého zboží. Způsoby platby ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.vesnickedobroty.cz v sekci Obchodní Podmínky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu.

Adresa prodávajícího pro doručování: Ing. Jana Kuntošová, Jivina 44, 294 14 Jivina, email: info@vesnickedobroty.cz, telefon 777 812 504.

Jméno a příjmení osoby odpovědné za provoz internetového obchodu: Ing. Jana Kuntošová.

 1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je jakákoliv smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel. Pro účely těchto obchodních podmínek je to zejména smlouva kupní.
Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Prodávajícím pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí Ing. Jana Kuntošová, která je podnikatelem.
Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je jakákoliv jiná osoba, která není spotřebitelem. Zejména je to tedy osoba, která při uzavírání smlouvy, plnění smlouvy a jednání o smlouvě jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na tohoto kupujícího nikoli spotřebitele se tyto obchodní podmínky nevztahují.
3. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vesnickedobroty.cz   jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je kupující vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou následující. Kupující na internetovém obchodu vybírá zboží a to, o jehož koupi má zájem, vkládá do nákupního košíku. Po dokončení výběru přejde kupující do nákupního košíku, kde uvidí přehled vybraného zboží a celkovou cenu objednávky bez nákladů za dopravu. Následně kupující vybere způsob dopravy a způsob platby. V dalším kroku kupující vyplní své kontaktní údaje a případně i doručovací adresu, pokud se liší od té kontaktní. Posledním krokem je shrnutí objednávky před jejím odesláním, kde jsou uvedeny podstatné informace o kupní smlouvě, tj. seznam kupovaného zboží, celková cena k úhradě (tj. cena zboží a náklady za dodání), údaje o kupujícím a doručovací adresa, pokud byla vyplněna. V těchto krocích košíku kupující může změnit či opravit kterýkoliv z dosud zadaných údajů, a to vrácením se na příslušný krok tvorby objednávky. Tvorba objednávky je dokončena kliknutím na tlačítko “Objednat”. Veškeré objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné.

Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Přílohou uvedeného potvrzení objednávky je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího a elektronická verze uzavřené kupní smlouvy.

Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu trvání doby pro uplatnění práv z vadného plnění a případně záruční doby, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek.

 1. Základní informace o nakupování a cenách zboží

V internetovém obchodě je uveden seznam zboží, který je nabízen prodávajícím ke koupi, a to včetně popisu funkce, rozměrů a vlastností zboží, jeho materiálu nebo složení. Ceny zboží a služeb uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty, popřípadě všech dalších daní a poplatků. Cena za zboží se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na internetovém obchodě v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Maximální množství zboží, které lze koupit za akční cenu, je uvedeno u každého zboží, které je v akci. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

Charakteristika zboží uvedeného na www.vesnickedobroty.cz, popis, složení, hmotnost a ostatní informace vycházejí z aktuálních informací od výrobců a dodavatelů tohoto zboží. Přesto nelze vyloučit jejich určitou nepřesnost.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží je již vyprodané nebo nedostupné. Prodávající je povinen o zrušení objednávky kupujícího neprodleně informovat. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na bankovní účet nebo poštovním poukazem na adresu bydliště.

Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky a správnosti údajů týkajících se kupujícího, a to formou emailu zaslaného kupujícímu po uzavření kupní smlouvy. V případě využití tohoto oprávnění prodávajícího, tj. kontroly údajů týkajících se kupujícího, bude objednané zboží kupujícímu odesláno až po tomto dodatečném potvrzení jeho objednávky a správnosti údajů týkajících se kupujícího.

O stavu zpracování své objednávky se kupující může přesvědčit na internetových stránkách prodávajícího, a to kliknutím na stránku “Stav objednávky”.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstávají nabídka nebo cena v platnosti.

V internetovém obchodu nejsou kupujícímu účtovány žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně výrobku je však nutné připočítat cenu za dodání zásilky podle zvoleného druhu platby a způsobu dopravy objednaného zboží, přičemž v této ceně je již započtena zákonná sazba DPH.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro nákup v našem obchodě není zpoplatněno zvláštní sazbou.

Informace o cenách zboží a služeb spojených s dodáním zboží kupujícímu platí pouze v případě, že je zboží dodáváno kupujícímu v rámci území České republiky.

 1. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží a poplatek za zvolený způsob zaplacení objednaného zboží na místo určené kupujícím. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále „kupní cenou“ i náklady spojené s dodáním zboží a poplatek za zvolený způsob úhrady objednaného zboží.

Způsoby platby ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.vesnickedobroty.cz v sekci Pokladna.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Se zásilkou je zákazníkovi doručen i doklad (faktura) v elektronické podobě o zakoupení zboží, který zároveň slouží i jako dodací list na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl.

Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí kupujícím.

 1. Odstoupení od smlouvy

V případě, že je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím uzavírán pomocí prostředků komunikace na dálku (pro účely této smlouvy zejména prostřednictvím internetu, emailu nebo telefonické komunikace), je kupující podle § 1829 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Právo na odstoupení od smlouvy se však ve smyslu § 1837 občanského zákoníku nevztahuje na smlouvy:

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme provést v písemné formě. Odstoupení musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů ode dne:

převzetí zboží nebo
převzetí poslední dodávky zboží, pokud je v rámci jedné objednávky objednáno několik druhů zboží nebo se dodávané zboží sestává z několika částí nebo položek.
Oznámení o odstoupení se zasílá na adresu provozovny prodávajícího: Ing. Jana Kuntošová, Jivina 44, 294 14 Jivina, či na adresu elektronické pošty prodávajícího  info@vesnickedobroty.cz

Kupující je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu provozovny prodávajícího: Ing. Jana Kuntošová, Jivina 44, 294 14 Jivina.

Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (vyjma osobního vyzvednutí na prodejně). Odstoupil-li od kupní smlouvy kupující, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající má právo na úhradu snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Z tohoto důvodu v případě odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající důrazně doporučuje kupujícímu, aby vrácené zboží bylo nepoškozené, nejevilo známky opotřebení, nebylo spotřebováno a aby bylo v originálním balení.

Zákazník odešle nebo jinak dopraví vrácené zboží na adresu prodávajícího. Náklady za navrácení zboží a náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy kupujícím nese vždy kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že je zboží použito nebo částečně opotřebováno, či je částečně spotřebováno, prodávající vypočte snížení hodnoty zboží, které bude následně uplatňovat vůči kupujícímu.

Pokud bude kupujícímu spolu se zásilkou objednaného zboží doručen od prodávajícího i nějaký dárek vázaný na koupi tohoto zboží a následně kupující v zákonné lhůtě od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání tohoto zboží, odstoupí, je kupující povinen vrátit prodávajícímu spolu s tímto zbožím i předmětný dárek. Pokud tak kupující neučiní, je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu tohoto dárku.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. Zrušení objednávky

Zákazník může svou objednávku provedenou přes internet, telefonem nebo elektronickou poštou zrušit před její expedicí prodávajícím, a to jakýmkoliv z uvedených způsobů, tedy buď přes internet, telefonem nebo elektronickou poštou. Prodávající potvrdí zákazníkovi zrušení objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 1. Dodání objednaného zboží

Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen zboží převzít při jeho dodání. Objednané zboží je zákazníkovi dodáno způsobem, jaký si zákazník vybere v objednávce. Doba dodání je obvykle 2-3 dny, přičemž tato doba není pro prodávajícího závazná.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží opakovaně doručovat nebo doručovat jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce kupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky od přepravce a podpisem zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl při převzetí neporušený.

U zboží, které je označeno pojmem “Dočasně nedostupné”, je dostupnost zboží zodpovězena prodávajícím na dotaz kupujícího na email info@vesnickedobroty.cz. V tomto případě kupní smlouva vzniká na základě vzájemné dohody (prostřednictvím emailové komunikace apod.) mezi prodávajícím a kupujícím.

 1. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.  Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení o právech z vadného plnění nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Pokud se vada projeví v prvních šesti měsících od převzetí plnění, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U věcí prodávaných za nižší cenu nemá kupující práva z vad, pro které byla nižší cena sjednána. Kupující nemá práva z vad při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí použitých (což je vždy výrazně uvedeno u konkrétního výrobku) prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Kupující dále nemá práva z vad, pokud to vyplývá z povahy věci.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, již není kupujícímu povinně poskytována záruka na zboží v délce 24 měsíců. Prodávající však poskytuje na výrobky, u nichž je to uvedeno, záruku za jakost, jejíž doba je uvedena v katalogu zboží u každého výrobku zvlášť. Tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. U výrobků potravinářského charakteru se uvádí doba trvanlivosti výrobku, případně i doba použitelnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Spotřebitel má při uplatnění odpovědnosti z vad nebo záruky tato práva:

Není-li zakoupené zboží bez vad, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li dodání nové věci resp. její součásti možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.,
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
10. Reklamace

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně případné záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující osobně nebo korespondenčně u prodávajícího na adrese jeho provozovny Ing. Jana Kuntošová, Jivina 44, 294 14 Jivina, na internetových stránkách prodávajícího nebo písemně na e-mailové adrese info@vesnickedobroty.cz. Při reklamaci je kupující povinen jednoznačně označit reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zároveň je kupující povinen odeslat kompletní reklamované zboží, opatřené proti jeho poškození, na adresu provozovny prodávajícího, přičemž doporučujeme z důvodu urychlení vyřízení reklamace, aby bylo odesláno včetně kopie faktury nebo dodacího listu.

Prodávající či jeho pověřený pracovník do tří pracovních dnů ode dne doručení reklamace kupujícího písemně potvrdí kupujícímu, kdy kupující uplatnil u prodávajícího právo z vadného plnění, přičemž toto potvrzení zašle na emailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl prodávajícímu v objednávce. V tomto potvrzení prodávající rovněž vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ve lhůtě 3-5 dní, ve složitých případech do 14 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující a prodávající nedohodnou na delší lhůtě.

O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícímu zaslat informaci na emailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl prodávajícímu v objednávce – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí 30denní lhůty pro vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, se má za to, že se jedná o vadu neodstranitelnou a kupující má nároky tomu odpovídající (výměna za nové zboží, sleva z kupní ceny, případně i odstoupení od kupní smlouvy).

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup kupujícího) nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Kupující zašle prodávajícímu elektronickou poštou žádost o uhrazení poštovného spolu s kopií dokladu o podání zásilky s uvedenou cenou za její podání a prodávající na základě této žádosti uhradí

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající je správcem osobních údajů kupujících, či potencionálních kupujících a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany prodávající nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“).

Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu kupující poskytl nebo které prodávající získal na základě plnění objednávky kupujícího nebo které mu kupující, či potencionální kupující poskytl na základě svého souhlasu. Zejména pak prodávající zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefon, číslo bankovního účtu

Důvodem pro zpracování osobních údajů kupujícího je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, dále zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit vůči kupujícímu a získávání informací o spokojenosti kupujícího se zbožím, či službami pro zkvalitnění služeb poskytovaných tímto prodávajícím.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím
 • oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu, zejména tedy za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit prodávajícího vůči kupujícímu, například i prostřednictvím tzv. Newsletteru, tedy zasílání informací o zboží a službách a speciálních akcích prodávajícího a zasílání dotazníku spokojenosti
 • v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služeb, souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, zejména tedy pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit prodávajícího vůči kupujícímu, například i prostřednictvím tzv. Newsletteru, tedy zasílání informací o zboží a službách a speciálních akcích prodávajícího
 • souhlas kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů prostřednictvím dotazníku spokojenosti zaslaným kupujícímu osobou odlišnou od prodávajícího, a to zejména provozovatelem portálu Heureka.cz.

Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů kupujícího budou osoby zajišťující marketingové, provozní a internetové služby pro prodávajícího, osoby podílející se na dodání zboží, či služeb kupujícímu a na realizaci jeho plateb na základě uzavřené smlouvy,poskytovatelé údržby informačního systému a osoby analyzující údaje získané z dotazníků spokojenosti kupujícího. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Poskytovatel webového rozhraní AP WEB Solutin s.r.o.;
– Externí účetní Soňa Kočová

– Poskytovatel účetního systému Fakturyonline.eu – Vojtěch Jahoda
– Poskytovatel softwaru Google Analytics;
– Poskytovatel softwaru MailChimp;
– Poskytovatel doručovacích služeb Zásilkovna s.r.o.;

– Poskytovatel platebních služeb GoPay s.r.o.
– Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

Údaje kupujícího bude prodávající mít oprávněn uložené a používat je pouze:

 • po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, zejména tedy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a k uplatňování nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, nejdéle po dobu 5 let ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu
 • po dobu udělení a neodvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a zkvalitňování služeb prodávajícího, nejdéle po dobu 5 let od udělení souhlasu
 • po dobu udělení a neodvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku spokojenosti osobou odlišnou od prodávajícího, nejdéle po dobu 1 měsíce od udělení souhlasu
 • po dobu stanovenou právními předpisy, zejména v případě povinnosti účetní, daňové a archivační, kdy budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím

 

Pokud si to bude kupující přát, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemnou formou s vlastnoručním podpisem zaslaným na adresu: Ing. Jana Kuntošová, Jivina 44, PSČ 294 14, nebo elektronicky, odesláním tohoto odvolání souhlasu z emailové adresy zde uvedené na emailovou adresu: info@vesnickedobroty.cz , jakož i osobně na adrese prodávajícího Ing. Jana Kuntošová, Jivina 44, PSČ 294 14.

 

V případě, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí prodávající z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, není kupující povinen poskytnout osobní údaje prodávajícímu, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů kupujícího není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany prodávajícího splnit.

 

Za podmínek stanovených v nařízení má kupující právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo podat proti prodávajícímu stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Prodávající provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů kupujícího v souladu s právními předpisy, zejména:

 • provedl opatření nutná k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
 • provedl opatření nutná k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
 • provedl opatření, aby osobní údaje nebyly dále předávány neoprávněným osobám
 • provedl opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

 

V případě, že je nutné poskytnout prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího, souhlasí kupující zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách prodávajícího s podmínkami zpracování a uchování svých osobních údajů uvedených v tomto dokumentu a potvrzuje tak, že byl s těmito podmínkami seznámen.

 

 1. Mimosoudní vyřizování stížností

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy: info@vesnickedobroty.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

Kontrolním orgánem nad dodržováním práv kupujících ze strany prodávajícího v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího je Česká obchodní inspekce, která plní funkci arbitra mimosoudního řízení. Pokud nebude kupující spokojen s výsledkem řešení své stížnosti prodávajícím, má možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci na www.coi.cz, která se pokusí vyřešit daný spor ve spolupráci s oběma stranami.

 1. Změny obchodních podmínek

V případě změny obchodních podmínek uvede prodávající datum změny u nových podmínek a kupujícímu zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by kupující prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové.

Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.1.2019